کمک هزینه درمان برای کودک دچار بیماری cp

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.