یلدای مهربانی 99

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.