کمک هزینه عمل جراحی پدر خانواده

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.