کمک هزینه درمان مادر بیمار

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.