کمک هزینه درمان عمل جراحی پدر

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.