کمک هزینه درمان زخم پای دیابتی مادر خانواده

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.