کمک هزینه درمان برای خانم بیمار

چک های پرداختی بابت کمک هزینه درمان و معیشت