کمک هزینه درمان برای دختر خانواده

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.