خرید گوشی برای دانش آموز با معدل 20

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.