خرید گوشی برای دانش آموز با معدل 20

موبایل خریداری و تحویل دانش آمور گردید.