کمک هزینه خرید ماشین لباسشویی برای مادر خانواده

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.