کمک هزینه جهیزیه دختر یتیم

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.