کمک هزینه تهیه دندان مصنوعی پدر خانواده

مبلغ جمع آوری شده به حساب دندانسازی واریز شد و پدر خانواده دندان های خود را تحویل گرفت.