کمک هزینه تآمین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.