کمک هزینه انجام آزمایشات پزشکی

#گزارش_مهربانی_۴۶

موضوع : کمک هزینه انجام آزمایشات پزشکی 

مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت (nikookarikhoy.ir) توسط نیکوکاران گرانقدر ، جهت انجام آزمایشات خانواده نیازمند پرداخت گردید.

            ?همه باهم برای هم?