کمک به احداث حمام و سرویس و آشپزخانه

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.