پرداخت قبض گاز و آب خانواده نیازمند

از حساب همدلی پرداخت شد 🙂

#گزارش_مهربانی_۳۶

💟با مساعدت نیکوکاران گرانقدر مبلغ جمع آوری شده جهت پرداخت قبض گاز و آب مصرفی خانواده پرداخت گردید