پرداخت قبض گاز برای خانواده ای با اعضای بیمار

با عنایت نیکوکاران گرانقدر از مبالغ جمع آوری شده از طریق وبسایت قبض گاز خانواده پرداخت گردید.

با تشکر از همراهان گرانقدر مرکز خیرین خوی 

ممنون از مهر و محبت همیشگی 

در پناه ایزد متعال سلامت و موفق باشید.