پرداخت قبض آب و گاز

از حساب همدلی پرداخت شد 🙂

#گزارش_مهربانی_۴۸

💟با مساعدت نیکوکاران گرانقدر مبلغ جمع آوری شده جهت پرداخت قبض گاز و آب مصرفی خانواده پرداخت گردید .

#صدقه_الکترونیکی

           🌻مرکز خیرین خوی🌻