پرداخت اقساط وام مسکن خانواده با سرپرست بیمار و فرزند معلول

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.