کمک هزینه تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.