مشارکت در تأمین بخشی از جهیزیه زوج جوان

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.