فراخوان همدلی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.