عمل جراحی ویترکتومی

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.