زنگ مهربانی 97

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.