خرید تانکر آب و کمک هزینه معیشت

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.