حمایت از زلزله زدگان قطور

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.