تهیه یخچال برای زوج جوان

یخچال خریداری و تحویل زوج جوان شد