تهیه یخچال برای زن سرپرست خانوار

#گزارش_مهربانی_۸۴
یخچال خریداری و تحویل خانواده مورد نظر گردید 

ممنون از مهرورزی شما عزیزان ??