تهیه یخچال برای زن سرپرست خانواده

یخچال خریداری و تحویل مادر شد.