تهیه کیسه یوروستومی و کمک هزینه درمان و معیشت

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.