تهیه نخ کاموا برای مادر فداکار خانواده با فرزند معلول

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.