تهیه سه عدد بخاری گازی برای سه خانواده ناشنوا

با عنایت نیکوکاران گرانقدر بخاری ها  تهیه  و تحویل خانواده ها گردید .