تهیه جاروبرقی (جهیزیه دختر خانواده)

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.