تهیه تشک بستری

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.