تهیه تبلت برای دانش آموز نیازمند

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.