تهیه آبگرمکن برای زن سرپرست خانوار

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.