تهیه آبگرمکن برای زن روستایی سرپرست خانوار

آبگرمکن خریداری و تحویل خانواده گردید.