احداث سرویس بهداشتی و حمام

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.