آبگرمکن برای خانواده روستایی دارای فرزند معلول جسمی

به زودی نتیجه اقدامات ارائه خواهد شد.