گزارش های مهربانی

اخبار موسسه نیکوکاری خیرین خوی

شماره پرونده: 1503
شمارنده پرونده: 81
1399/2/17
شماره پرونده: 150303173
شمارنده پرونده: 82
1399/2/20
عنوان پرونده: کمک هزینه
شماره پرونده: 150303120
شمارنده پرونده: 83
1399/2/28
شماره پرونده: 150303098
شمارنده پرونده: 84
1399/3/6
شماره پرونده: 150300829
شمارنده پرونده: 87
1399/4/4