گزارش های مهربانی

اخبار موسسه نیکوکاری خیرین خوی

شماره پرونده: 150302997
شمارنده پرونده: 63
1398/8/12
شماره پرونده: 150300660
شمارنده پرونده: 64
1398/8/19
شماره پرونده: 150302466
شمارنده پرونده: 65
1398/9/13
شماره پرونده: 150303082
شمارنده پرونده: 67
1398/10/4
شماره پرونده: 150300186
شمارنده پرونده: 68
1398/10/17
شماره پرونده: 150303116
شمارنده پرونده: 69
1398/10/23
شماره پرونده: 150300058
شمارنده پرونده: 70
1398/10/23
شماره پرونده: 150300357
شمارنده پرونده: 71
1398/10/23
شماره پرونده: 150303117
شمارنده پرونده: 72
1398/10/23
شماره پرونده: 150303128
شمارنده پرونده: 73
1398/11/5