گزارش های مهربانی

اخبار موسسه نیکوکاری خیرین خوی

عنوان پرونده: پرداخت قبض آب و گاز
شماره پرونده: 150301303
شمارنده پرونده: 48
1398/3/26
شماره پرونده: 150302885
شمارنده پرونده: 52
1398/5/2
شماره پرونده: 150302752
شمارنده پرونده: 53
1398/5/6
شماره پرونده: 1503
شمارنده پرونده: 54
1398/5/13
شماره پرونده: 150302369
شمارنده پرونده: 55
1398/5/23
عنوان پرونده: زنگ مهربانی 98
شماره پرونده: 1503
شمارنده پرونده: 56
1398/6/1
شماره پرونده: 150300267
شمارنده پرونده: 57
1398/6/18
عنوان پرونده: خرید یخچال
شماره پرونده: 150300981
شمارنده پرونده: 58
1398/6/26
عنوان پرونده: تهیه آبگرمکن
شماره پرونده: 150301911
شمارنده پرونده: 59
1398/7/2
شماره پرونده: 150303052
شمارنده پرونده: 62
1398/8/2