یلدای مهربانی 99

o

یلدای مهربانی 99

شمارنده پرونده: ۱۰۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۸۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

مرکز خیرین خوی با همکاری نهادهای حمایتی ، موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری در طرح یلدای مهربانی و مبارزه با کرونا ویروس اقدام به توزیع بسته های میوه و معیشتی برای خانواده ها خواهد کرد. در طرح یلدای مهربانی امسال غم ، بیماری ، برف و باران و کرونا ویروس مانع از حرکت و امید نخواهد شد.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۹۴۲****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۴۶۳۱۹۰۱
۲ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۳۰۸۱۵۶۲
۳ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۲۹۷۹۳۲۱
۴ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۰۵۷۳۳۰۶
۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۹۲۷۶۸۵۱
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۹
۸ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۷۱۹۶۰۸۲
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۹
۱۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۹۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۵۷۳۱۱۰۸
۱۱ ۹۶۱****۰۹۹۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۵۳۳۰۸۰۹
۱۲ ۰۰۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۵۳۱۸۳۶۲
۱۳ ۳۸۹****۰۹۲۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۴۹۷۳۹۳۰
۱۴ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۴۸۹۳۶۳۴
۱۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۴۸۱۱۸۴۳
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹
۲۲ ۶۳۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۴۳۵۷۰۶۲
۲۳ ۷۸o****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۳۳۲۵۰۳۸
۲۴ ۷۰۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۲۶۰۲۶۶۴
۲۵ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۹۲۱۹۲۴۹۱
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۹-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۹
۳۱ ۶۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۹
۳۲ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۹
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۹
۳۴ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۴۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۹۷۲۱۳۷۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۹
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۹-۱۳۹۹
۳۷ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۷۲۷۸۵۳۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۹
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۹
۴۰ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۴۷۴۴۸۰۱
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۹
۴۲ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۳,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۳۲۷۴۰۹۹
۴۳ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۲۰۴۳۴۹۶
۴۴ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۱۱۳۴۳۰۲
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۲۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۸,۵۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۹
۴۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۸۰۸۲۶۳۵۱
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۹
۵۱ ۲۰۱****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۹
۵۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۹-۱۳۹۹
۵۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۴۱۷۹۶۷۱
۵۴ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۲۵۸۴۲۳۲
۵۵ ۸۳۷****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۲۵۸۱۲۲۰
۵۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۸,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۲۳۶۹۲۲۹
۵۷ ۴۹۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹
۵۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹
۵۹ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۰۱۹۷۴۹۳
۶۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۹۶۵۹۴۸۴
۶۱ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۸۷۵۱۴۶۹
۶۲ ۵۰۷****۰۹۳۹ ۷۲,۸۰۰ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹
۶۳ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹
۶۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۲۲۶۱۰۵۹
۶۵ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۶۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۱۶۵۵۵۵۳
۶۶ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹
۶۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹
۶۸ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۰۷۷۴۹۸۲
۶۹ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۹
۷۰ ۹۵۳****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۸۵۶۰۷۳۲
۷۱ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۹-۱۳۹۹
۷۲ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۹
۷۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۳۰۸۶۹۲۴
۷۴ ۳۲۲****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۲۵۴۹۲۲۶
۷۵ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۲۱۷۴۴۳۹
۷۶ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۹
۷۷ ۶۰۷****۰۹۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۲۰۸۸۸۹۲
۷۸ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۱۹۵۴۱۰۰
۷۹ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۱۶۳۵۷۹۰
۸۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۱۱۵۳۲۳۰
۸۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۹۳۴۹۹۶
۸۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹

مرکز خیرین خوی با همکاری نهادهای حمایتی ، موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری در طرح یلدای مهربانی و مبارزه با کرونا ویروس اقدام به توزیع بسته های میوه و معیشتی برای خانواده ها خواهد کرد. در طرح یلدای مهربانی امسال غم ، بیماری ، برف و باران و کرونا ویروس مانع از حرکت و امید نخواهد شد.