کمک هزینه پانسمان

o

کمک هزینه پانسمان

شمارنده پرونده: ۱۳۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۱۶۰
۲۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

مادری به دلیل زخم پای دیابتی دو انگشتش قطع شده و نیازمند پانسمان مداوم برای اینکه پایشان قطع نگردد
قصد داریم با یاری هم به این مادر کمک کنیم
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۴۰۱

مادری به دلیل زخم پای دیابتی دو انگشتش قطع شده و نیازمند پانسمان مداوم برای اینکه پایشان قطع نگردد قصد داریم با یاری هم به این مادر کمک کنیم شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049