کمک هزینه عمل جراحی پدر خانواده

o

کمک هزینه عمل جراحی پدر خانواده

شمارنده پرونده: ۹۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۴۰
۴۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدر یکی از خانواده های تحت حمایت در حین انجام کار دچار مشکل دیسک کمر شده و یک ماه هست که زمین گیر می باشد.این خانواده با 4 سر عائله و اجاره نشین شرایط بسیار سختی را سپری می کند . امید است با کمک خداوند و همراهی شما عزیزان در جمع آوری کمک هزینه درمان قدمی هر چند کم برداشته باشیم ، با واریز هر وجهی می توانید سهم بزرگی در هزینه های درمانی این خانواده داشته باشید.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۰۸۶۷۴۳۸
۲ ۶۱۹****۰۹۱۴ ۳۰,۵۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۹,۵۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹
۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۰۳۵۳۷۷۳
۵ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۹۸۷۶۱۷۱
۶ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۹۰۷۵۴۶۴
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹
۱۱ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۹۰۳۸۳۵
۱۲ ۷۶۸****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۷۴۹۱۴۰
۱۳ ۴۸۲****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۵۹۱۸۲۵
۱۴ ۲۳۵****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۵۴۷۰۶۷
۱۵ ۱۳۳****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۴۲۰۱۴۴
۱۶ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۳۲۸۵۳۶
۱۷ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۷۰۷۸۶۲۹
۱۸ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۸۰۵۷۹۳
۱۹ ۶۰۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۵۰۷۵۲۶
۲۰ ۴۸۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۴۸۹۳۲۸
۲۱ ۰۰۴****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۴۳۹۰۳۲
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹
۲۴ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۵۷,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۷۴۰۹۹
۲۵ ۰۶۸****۰۹۱۴ ۱۰۷,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۷۰۵۰۲
۲۶ ۸۰۸****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۵۵۳۵۳
۲۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۸,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۵۱۱۱۳
۲۸ ۶۸۶****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۴۳۵۹۴
۲۹ ۳۶۱****۰۹۳۸ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۳۰۴۲۲۹
۳۰ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۱۵,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۹۸۰۰۸
۳۱ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۴,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۸۴۵۴۷
۳۲ ۲۰۶****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۷۱۲۱۹
۳۳ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۷۲۰۱۸
۳۴ ۴۳۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۶۴۱۲۱
۳۵ ۴۳۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۴۴۰۹۸
۳۶ ۰۴۰****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۲۳۱۳۸۳
۳۷ ۴۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۱۵۱۱۹۷
۳۸ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۱۴۷۰۶۲
۳۹ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۳,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۱۱۳۰۳۰
۴۰ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۹,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۶۰۴۴۹۴۷
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹
۴۳ ۱۵۱****۰۹۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹

پدر یکی از خانواده های تحت حمایت در حین انجام کار دچار مشکل دیسک کمر شده و یک ماه هست که زمین گیر می باشد.این خانواده با 4 سر عائله و اجاره نشین شرایط بسیار سختی را سپری می کند . امید است با کمک خداوند و همراهی شما عزیزان در جمع آوری کمک هزینه درمان قدمی هر چند کم برداشته باشیم ، با واریز هر وجهی می توانید سهم بزرگی در هزینه های درمانی این خانواده داشته باشید.