کمک هزینه درمان مادر بیمار

o

کمک هزینه درمان مادر بیمار

شمارنده پرونده: ۱۴۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۵۹
۴۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

مادر درد شدیدی دارد ، شیمی درمانی می شود و زخم بستر دارد و نیازمند مساعدت در زمینه پرستاری و تشک مواج می باشد.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۷۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۱
۲ ۸۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱
۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱
۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱
۵ ۹۹,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱
۶ ۳۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱
۷ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۸ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۹ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۱۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۱۳ ۱,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۷ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۸ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۳۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱
۴۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۴۰۱

مادر درد شدیدی دارد ، شیمی درمانی می شود و زخم بستر دارد و نیازمند مساعدت در زمینه پرستاری و تشک مواج می باشد. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049