کمک هزینه درمان عمل جراحی پدر

o

کمک هزینه درمان عمل جراحی پدر

شمارنده پرونده: ۱۳۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۵۶
۱۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدری نیازمند عمل جراحی می باشد و باتوجه به اینکه از کار افتاده می باشد و ناتوان در گذران زندگی نیازمند مساعدت می باشد.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۲ ۲۵,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۵ ۴۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۶ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۷ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۸ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱
۱۳ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱

پدری نیازمند عمل جراحی می باشد و باتوجه به اینکه از کار افتاده می باشد و ناتوان در گذران زندگی نیازمند مساعدت می باشد. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049