کمک هزینه درمان زخم پای دیابتی مادر خانواده

o

کمک هزینه درمان زخم پای دیابتی مادر خانواده

شمارنده پرونده: ۹۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۹۸۱
۴۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۰۰۱,۰۰۰

تومان

-۱,۰۰۰

مطلع شدیم در شهرمان مادر بیمار دیابتی خانواده دچار زخم پای شدید شده است که به جهت جلوگیری از قطع پا مرتب باید از پانسمان های ویژه استفاده کرد . با توجه به هزینه بالای کالای های پزشکی مورد نیاز برای پانسمان این زخم و عدم توانایی کافی سرپرست خانواده جهت تهیه لوازم ، امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم کمک هزینه درمان مادر خانواده را تا جایی که در توانمان هست جمع آوری کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۲۴,۰۰۰ ۰۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۹۹۱۶۲۸۳
۲ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۹۹۱۰۵۵۵
۳ ۸۱۸****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۹۸۴۸۲۸۸
۴ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۹۷۹۳۰۲۸
۵ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۹۵۰۸۳۸۵
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۸۹۸۴۴۳
۷ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۷۵,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۸۲۳۸۷۸
۸ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۷۶۶۳۸۸
۹ ۱۱۷****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۶۵۱۵۴۷
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹
۱۳ ۷۲۵****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۳۴۳۶۲۷
۱۴ ۹۰۲****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۲۳۳۰۲۸
۱۵ ۸۴۳****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۷۱۴۸۵۶۷
۱۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۶۱,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۴۹۵۶۳۲
۱۷ ۸۷۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۴۴۲۴۸۸
۱۸ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۴۱۶۱۲۱
۱۹ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۲۲۴۵۸۵
۲۰ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۲۱۰۷۵۰
۲۱ ۹۰۹****۱۲۳۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۲۰۴۹۲۲
۲۲ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۱۹۸۶۷۷
۲۳ ۰۸۵****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۶۵۲۵۷
۲۴ ۳۴۱****۰۹۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۶۳۰۶۵
۲۵ ۳۶۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۶۰۲۳۹
۲۶ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۵۰۲۷۴
۲۷ ۲۷۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۴۷۵۴۷
۲۸ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۴۴۸۱۸
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۸-۱۳۹۹
۳۰ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۱۹۹۳۴
۳۱ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۶۰۱۴۹۵۶
۳۲ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۸۳۳۳۷
۳۳ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۷۷۵۳۲
۳۴ ۴۹۸****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۷۶۹۶۷
۳۵ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۶۸۷۶۳
۳۶ ۹۸۱****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۶۷۵۱۸
۳۷ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۵,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۵۹۲۸۱۶۱
۳۸ ۸۲۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۴۳۲۱۷۳۳
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

مطلع شدیم در شهرمان مادر بیمار دیابتی خانواده دچار زخم پای شدید شده است که به جهت جلوگیری از قطع پا مرتب باید از پانسمان های ویژه استفاده کرد . با توجه به هزینه بالای کالای های پزشکی مورد نیاز برای پانسمان این زخم و عدم توانایی کافی سرپرست خانواده جهت تهیه لوازم ، امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم کمک هزینه درمان مادر خانواده را تا جایی که در توانمان هست جمع آوری کنیم.