کمک هزینه درمان دو عضو خانواده

o

کمک هزینه درمان دو عضو خانواده

شمارنده پرونده: ۱۴۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۲۳۶
۱۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۵۰,۰۰۰

تومان

-۵۰,۰۰۰

دو عضو خانواده تحت عمل جراحی قرار گرفته و مادر که سرپرست خانواده می باشد مستاصل در مراقب و ادامه درمان فرزندانش می باشد.
برآنیم تا با همدلی یکدیگر کمک حال خانواده باشیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۴۰۱
۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۴۰۱
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۵ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۷ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۸ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۵ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۷ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱
۱۹ ۵۵,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۱

دو عضو خانواده تحت عمل جراحی قرار گرفته و مادر که سرپرست خانواده می باشد مستاصل در مراقب و ادامه درمان فرزندانش می باشد. برآنیم تا با همدلی یکدیگر کمک حال خانواده باشیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049