کمک هزینه درمان برای خانم بیمار

o

کمک هزینه درمان برای خانم بیمار

شمارنده پرونده: ۱۱۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۸۱
۱۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

خانمی به مرکز معرفی شده که ساکن یکی از روستاهای دور می باشد ، بیست روز در بیمارستان بستری بوده و دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته ، نیاز به تشک مواج ، پوشک و کمک هزینه درمانی و معیشت دارد.
امید آن داریم با همیاری همدیگر کمک حال این بیمار باشیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۴۰۰

خانمی به مرکز معرفی شده که ساکن یکی از روستاهای دور می باشد ، بیست روز در بیمارستان بستری بوده و دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته ، نیاز به تشک مواج ، پوشک و کمک هزینه درمانی و معیشت دارد. امید آن داریم با همیاری همدیگر کمک حال این بیمار باشیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049